ल्यया किपा

Photo 706 of 721 | Back to Album

टोखाया बिस्काः : टोखा हनीगु बिस्काःया जात्राया झ्वलय् खः सालाच्वंपिं स्थानीय ल्याम्हत । टोखाया बिस्काः जात्रा प्यन्हु तक हनीगु चलन दु । किपा : सुविन्द्र श्रेष्ठ