सम्पादकं म्हसीके मफुम्ह महान बाखंच्वमि

नकतिनिया छम्ह ल्याय्म्हं थःगु विलक्षण प्रतिभा विद्वता व व श्रृजन शक्तिं छपु बाखं च्वल ।
बाखंचु प्रविधी भाषा व शैलीया दृष्टिं थः लुदनेवं वं थःगु व बाखं फ्रान्सया दकलय् नांजाःगु पत्रिका 'पेरी हेराल्ड'य् पिकायेके बीगु ताः तयाः उकिया सम्पादकया ज्याकुथी थ्यंकः वन ।

'जिं साप हे बांलाःगु बाखं छपु च्वयागु दु ।' वं थः पूवंक हे विश्वस्त जुयाः तर छु धाये, छु मधायेया स्थितिइ तसकं हे क्वमिलु जुयाः सम्पादकयात इनाप यात, 'छिं थुकियात पेरी हेराल्डय् पिकया बियादीसा ...'

'हुम्' सम्पादकं 'हुम्' खँग्वलय् बः बियाः थज्याःगु पहलं धाल, मानौ वं धयाच्वंगु दु कि छ ला न्हूम्ह तिनि, अनुभव छतिं मदुम्ह, छंगु व श्रृजन अपरिपक्व व लेखन अपरिस्कृत तिनि, थज्याःम्हेसिगु बाखं नं 'पेरी हेराल्ड' थेंज्याःगु पत्रिकाय् पिहां वइ ला ? 'हुम्'या नकारात्मक ध्वनिइ नं वं दुःख मतायेकू, बरु छझाः अथें थिग्रीं दनाच्वन ।

'छंगु बाखं 'पेरी हेराल्ड'य् छापे यायेत गाःगु स्तरयागु ला खइ हे मखु ।' बाखं च्वमिया न्हाय्पनय् सम्पादकया म्हुतुं पिहां वःगु व हेलां जाःगु खँग्वः थ्वयावल ।

'सर ! छिं थ्व बाखं छक्वः ब्वना ला दिसँ !' वं सम्पादकयात हाकनं छक्वः इनाप यात, 'थ्व जिं तसकं हे मेहनत यानाः च्वयागु खः । ब्वना छक्वः स्वयादिसँ रे, छितः यइ ला छु छु ।'

'जि थज्याःगु ब्वनाच्वने लाःम्ह मनू मखु । छिं थ्व बाखं मेथाय् हे यंकाः क्यनादिसँ ।' थुलि धयाकथं सम्पादक व बाखं वयागु हे ल्हातय् तयाबिल ।

थपाय्च्वः हेला यातं नं व बाखंच्वमि न निराश हे जुल, न त वं तं हे पिकाल । वं हाकनं छक्वः सम्पादकयात इनाप यात, 'थ्व बाखं थन हे तया तयादिसँ छि गबलय् लिलाइ अबलय् ब्वनादिसँ तर ब्वने धुंकाः थ्व छितः गथे ताल खः, व छक्वः जितः लुमंक हे कना बियादिसँ । जिं छितः लिपा हाकनं नापलाः वये ।'

थुलि धाये धुंकाः वं थःगु व न्हापांगु बाखं सम्पादकया थाय् हे त्वःता थकल । न्हि विनावं वन । तर छन्हु अज्याःगु न्हिं थ्यंकः वल, गुकुन्हु व अजू चायाः गबाय्त ला स्वःम्ह स्वलं जुल ।

थःगु छेँया लुखाय् थः सुं पासा वा थःथिति मखु, 'पेरी हेराल्ड'या सम्पादक दनाच्वंगु दु । थ्व खनाः छझाः ला व वातां जुल । छाय्धाःसा अपाय्च्वः थःत हेला यानाहःम्ह मनू थःगु छेँया लुखाय् दनाच्वं वइगु धइगु ला अजू चायापुगु हे खँ जुल । तर वं छथुं हे क्वमिलु जुयाः अले साप हे हनाबना तयाः नवात, 'अहो ! छि ला अरे छिं छाय् कष्ट यानादी माःगु जितः खबर जक छ्वया हयादीगु खःसां जि थःहे वयेगु खः नि …।'

'छुं खँ मदु, जि थःहे छिथाय् वयेमाःगु जुयाच्वन । सम्पादक मुसुमुसु न्हिल, अले न्हिन्हिउँ हे धाल 'छि फ्रान्सयाम्ह महान कथाकार खः ।'

'हजुर …।' मेगु खँग्वः ला वयागु कथुं हे पिहां मवल । वं ख्वाः जिल्ल तयाः सम्पादकया ख्वाः जक स्वयाच्वन । गबाय्त ला वं थम्हं छुं न्यनाच्वना धकाः हे धाये मफुत, सम्पादकं नाइक धाःगु व खं वयागु न्हाय्पंयात हे अजू चायेका च्वन । छाय्कि थम्हं न्हापां च्वयागु बाखं अस्वीकृत जक मखु, तिरस्कृत हे जूगुलिं वं बाखं च्वयेगु बिचाः हे त्वःते धुंकूगु जुयाच्वन ।

विश्वास व अविश्वासया दोधारय् लाःगु थ्व स्थितिइ व थुलि तक बिचाः यायेत बाध्य जुल कि गनं थ्व सम्पादकं थःत ध्याचू नकाच्वंगु जकं मखु ला ? अले वं चिकिचा सलं नवात 'सर ! छि गनं जिलिसे ख्याः याना च्वनादियागु ला…?'

'अरे मखु, मखु हनेबहम्ह' सम्पादकं दथुइ हे खँ त्वाःल्हानाः गंभीर सलं धाल, 'धाथें खः, छि महान कथाकार हे खः। छिं च्वयादीगु बाखं तसकं हे स्तरीय बाखं सिद्ध जूगु दु, अले छि महान कथाकार सिरपां सम्मानित जुयादीगु दु ।

'हजुर………' वयागु म्हुतुं झन अजूचाः सः पिज्वल । अथे ला वं अझ नं पत्याः यायेफुगु मखुनि । वं धाल, 'थ्व छिं छु धयाच्वनादियागु ?'

'जिं खःगु हे खँ ल्हानाच्वनागु खः ।' सम्पादकं थःगु खल्तीं द्वःछि फ्य्रांक पिकयाः वयात बिबिउँ धाल, 'छि धाथें हे बधाईया पात्र खः । छिगु उत्कृष्ट लेखनप्रति देश न्ह्याब्लें नं कृतज्ञ जुयाच्वनी ।'

थुलि खँ न्यनेवं व बाखंच्वमि थुलि लय्ताल कि लसतां वयागु मिखां ख्वबि हे स्वः स्वः वल । थब्ले लाक सम्पादकं वयागु जन्हुफातय् धाप बिबिउँ धाल, 'का सा 'पेरी हेराल्ड'या निंतिं बरोबर बाखं च्वयेगु या ।'

थुलि धयाः सम्पादक लिहां वनाछ्वत ।

थनं लिपा व बाखंच्वमिं धमाधम बाखं च्वयां तुं यंकल, अले छन्हु व 'गाय द मोपासांया नामं विश्वय् हे नांजाल ।

न्ह्यब्वःम्ह : शैलेन्द्र सिंह

More Stories Like this

छाय् थें
दया
सुकरात व बुरा
हस्ताक्षरया मू
छ्यं धस्वाकि