राजमतिनिसें किर्तिलक्ष्मीतकया यात्राय् हिसिला

हिसिला महर्जन धइम्ह किपुया म्ह्याय् मचा ख: । अले आ: वया किपुया हे ईतिहासयात फिल्मया पर्दाय् हयेगु कुत: जुया च्वंगु “किर्तिपुर : अ लिजेण्ड अफ किर्तिलक्ष्मी ” नांयागु छगु फिल्मय् किपुया न्हाय् धस्वाकातयेत थ:गु ज्यानतकं पाना युद्धय् वंम्ह छम्ह वीरांगना किर्तिलक्ष्मीया रोलय् नं हिसिलायात स्वयेदइगु जूगु दु । हिसिलायात दकले फिल्मया पर्दाय् खंगु धइगु “राजमति ” फिल्मय् ख: । “राजमति कुमति जिके व:सा पिरती” धका: झीसं म्ये न्येनावया च्वना । थ्व सलंस: दा न्ह्य:वनिसें तसकं लोकंह्वाना वयाच्वंगु नेवा:म्ये ख: । थ्वहे म्येया लिधंसा कया: छगू नेवा: संकिपा नं दयेकल । संकिपाया नां “राजमति” धका: छुत । नेवा: भासं दयेकूगु थ्व निगूगु संकिपा ख: । थ्वसिबें न्हापा “सिलु” दयेकल । संजोग हे धायेमालि कि न्हापांगु निगूलिं नेवा: संकिपाया निर्देशक गैर नेवात जुयाबिल । “सिलु”या निर्देशक प्रदिप रिमाल ख: । “राजमति” यात नीर शाहं निर्देशन या:गु ख: । “राजमति” दयेकेगु ग्वसा: न्ह्याकुबले थुकिया निर्देशनया भाला मदनकृष्ण श्रेष्ठ व हरिवंश आचार्ययात बियात:गु ख: । वय्कपिन्सं छु गथे जुया उगु भाला पूमवंकूगु ख: धइगु खा थन चर्चाया विषय मखु ।
नेवा:भासं नं संकिपा दयेकेमा धका: नुग: क्वसायेका च्वंपिं छपुच: नेवा:तय्सं नेवा: फिल्मस प्रा.लि. नांयागु कम्पनी नीस्वना: न्ह्याकूगु थ्व पला:या न्हापांगु त्वाथ: धइगु “राजमति” ख: । उगु बखतय् “राजमति” जुइया निंतिं गौरी मल्लयात इनाप या:गु ख: । गौरी मय्जुं स्वीकृति नं बिउगु ख: । तर अबाय्ति उगु संकिपाया ज्या: न्ह्याये मफुत । अबाय्ति पवन जोशी नं थ्व प्रोजेक्टय् दुथ्याम्ह दुज: ख: । पवन जोशी छम्ह नांदंम्ह कलाकार अले निर्देशक नं ख: । वय्क: भाजुं “कलाकार” व “जीवनयात्रा” नांयागु निगू खसभाय्या संकिपा नं दयेके धुंकूगु जक मखसे “मनू मखुम्ह मनू” नं दयेकाच्वंगु ख: ।
जित: आ:तक्क लुमं कि अबाय्ति पवन जोशीजुं जित नं राजमति प्रोजेक्टय् दुहाावयेत इनाप या:गु ख: । अले उकिया निंतिं छुं भतिचा शेयर नं न्यायेमा: धका: प्रस्ताव नं त:गु ख: । पुना ईन्स्टिच्यूटं सम्पादनया तालिम कया:व:म्ह माणिकरत्न तुलाधरं नं उगु प्रोजेक्टया शेयर न्याना प्रोजेक्टया दुज: जुइत ता:लागु जुयाच्वन । तर जिं अथे याये मफुत । जिं शेयर न्यायेमफुत । अले मन दुसां धन मदुगुलिं याना: जि अबाय्ति राजमति प्रोजेक्टया दुज: जुइ मखन ।
ई अथें बिनावन । बिना वनाच्वंगु ईलिसे लिसें राजमति प्रोजेक्ट दुने नं आपालं ह्युपा: वलखनि । जि अबाय्ति छगू टेलिसिरीयल “कान्छी” या शुटिंग क्वचायेका पोखरां यो लिहााजक वयागु ख: । अबाय्ति हे जित “राजमति” संकिपाय् ज्या: यायेगु प्रस्ताव वल । छझा जि अजू नं चाया: । तर दक्वं खा सिउबले तिनी जिं खा थुल । उगु ईतक्कया दुने राजमतिया निर्देशनया भाला: नीर शाहयात बिइधुंकूगु जुयाच्वन । अले नीर शाह भाजुं झी कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ व रामशेखर नक:मिलिसे च्वना “राजमति” धकीं बाखंया छगु ड्राफ्ट नं तयार यायेधुंकूगु जुयाच्वन । नीर शाहभाजुं क्यारेक्टर रोल म्हितूगु “पिरती” व “प्रेयसी” नांयागु निगू फिल्मय् जिं एसिस्टेंट डाइरेक्टर जुया ज्या: यायेधुनागुलिं जित: नं निर्देशन पुचलय् च्वना ज्या:यायेत स:तुगु जुयाच्वन । त:न्हू न्ह्य:निसें जित खबर बिइगु कुत: यानाच्वंगु ख:सां जि स्वनिगलं पिने जुया लिबाक्क जक खबर कायेखन । खबर दयेवं जिं नीर शाह नापला:वना । थ्व नेपाल सम्बत १११५ कछला पाखेया खा ख: । मुख्य सहायक निर्देशकया रुपय् जिगु “एग्रीमेन्ट” जूगुया कन्हेकुन्हु हे “राजमति” या मूहुर्त जुल । थ्व मुहूर्त थनया कान्तिपथय् च्वंगु होटेल माउन्टेनय् जूगु ख: । तर शुटिंग धा:सा सिलाथ्व: पञ्चमी (श्री पञ्चमी) कुन्हु जक न्ह्यात । ख्वप:या सुडाल धा:थासय् जूगु न्हापांगु न्हिंया शुटिंगय् मणि राजलवटं ब्वतिका:गु ख: । थुके मणिराजया भूमिका “राजमति”या मतिनामि तुइसिंया:गु ख: ।
शुटिंग ला न्ह्या:त तर “राजमति” सु जुइगु धइगु ख: धा:सा क्वमजिउनि । जिमिसं आपालं मिस्त स्वया । नांदंम्ह हिरोनी मेलिना मानन्धरयात ल्यया । तर नेवा:भासं खाल्हाये मस: धका धा:गुलिं एलना श्रेष्ठपाखें मिखा ब्वया । मेलिनाया “प्रेयसी” व एलनाया “ट्रक ड्राइभर” पिदने धुंकूगुलिं इमिके हिरोनी जुइगु प्रतिभा दु धइगु याउाक हे खनेदयेधुंकूगु ख: । तर इपिंलिसेया खा ता:मलात ।
रमेश दाई (रमेशकाजि स्थापित)पिन्सं हिसिलायात राजमति दयेकेगु प्रस्ताव तल । वय्कपिन्सं हिसिलायात बांलाक्क हे म्हसिउगु जुया च्वन । छायधा:सां हिसिलां “पिब्वयेमा:गु यथार्थ” नांयागु नाटक म्हितूगु वयकपिन्सं खंगु जुयाच्वन । उलिजक मखसे हिसिलाया नां हे वास्तवय् हिसिला मखूगु जुया च्वन । वयागु नां हिराशोभा महर्जन धका जुयाच्वन । हिसिला धइगु नांला “पिब्वयेमा:गु यथार्थ” प्याखंया पात्रया नां धका जुयाच्वन । व नां थुलि लोकंह्वात कि वयागु वास्तविक नां हिराशोभा ख: धइगु हेतकं ल्वमना वन । थुकथं हिराशोभा हिसिला जुल । नीर शाहया ज्ञानेश्वरया छोय् च्वंगु ज्याकुथी हिसिला थ्यंक: वल ।
नीर शाह लगायत जिपिं सकसिनं वयात क्वथिक्क स्वया । तर उघ्रिमय निर्णय धा:सा याये मफुत । अथे जुगुलिं हिसिलायात लिपा खबर यायेधका: बिदा बियाछ्वया । धाधां हे शुटिंगया न्हिं न्ह्य:ने वल । अबाय्ति तक्कया दुने हिसिलालिसें त:क्व हे नाप लाना । तर उह: अझ नं कायेमफु । लिपा वना: छम्ह सनम सुवाल नांयाम्ह मिसायात राजमति दयेकेगु निर्णय जुल । हिसिलायात जिमिसं छुं हे लिस: बिइम्वाल ।
राजमति जुइया निंतिं जिमित स्वापु त:व:पिं व जिमिसं स्वापु तयापिं मिस्तय् ल्या:चा: हे मदु । थौंकन्हे थीथी नेवा: संकिपाय् म्हिताच्वंम्ह रुपकेशरी शाक्यया म्ह्याय्यात नं स्वया । अले थौंकन्हे आपालं नेवा: फिल्मय् थीथी कथंया रोल म्हिता वया च्वंम्ह मञ्जु श्रेष्ठं नं जिमित स्वापु तयागु खा व थम्हेसिनं हे यक्व लिपा कंगु ख: । थुकथं न्ह्यानाच्वंगु राजमति माले ज्याया दुने शुटिंग न्ह्यात ।
अले सनम सुवाल नांयाम्ह छम्ह मय्जुयात ल्य:या । उम्ह मय्जुं शुटिंगय् नं ब्वतिकाल । तुइसिंयात चिकंचा स्याना बिइधुंका राजमति अन थ्यंक वइगु लूया: शुटिंगय् उम्ह मय्जुं गुलिमा:गु उलि संवेदनशील जुया अभिनय याना: क्यने मफुत । उकिसनं उम्ह सनम सुवालं थ:या निंतिं अलग हे गाडी मा:गु व मेमेगु खाया: “डिमाण्ड” नं या:बले वयात चिइका: छ्वयेगु बाहेक मेगु विकल्प सुनां मखन । अले वया थासय् हिसिलायात हे कायेगु क्व:छित । मानौं कि राजमति जुइगु ज्याय् हिसिला बाहेक मेपिन्सं सुं हे पाय्छी मखु धइथें जुल । त:क्व:मछि “पेण्डुलुम”थें इर्‍हुथिर्‍हु जुइकूम्हम्ह हिसिला महर्जन हे राजमति जुल । अले थ्वहे संकिपाय् नापं ज्यायाना म्हसिउपिं अले सतिनावंपिं मणि राजलवट व हिसिला महर्जन दथुइ य:त्य: नं जुल । इहिपा नं जुल । “राजमति”धुंका हिसिलां बौद्ध जातक बाखंया लिंधंसाय् दयेकूगु “चाण्डालिका”नांयागु छगु फिल्म नं म्हितल । अले वयागु फिल्म यात्रां दिपा काल । ता: ईतक हे दिपा काल । ता: ई लिपा तिनि वयागु “त्याग”नांयागु छगु नेवा: फिल्म पिदनसा आ: वया किपुया ईतिहासे बिस्कं हे थाय् दुम्ह किर्तिलक्ष्मीया रोलय् हाकनं छक्व: खनेदयेकवयेत्यंगु दु । थ्व फिल्मय् हिसिलाया जहान मणिराज लवट नं छगु महत्वपूर्ण रोलय् खनेदइगु जूगू दु ।
दष्वबथचबतलबज्ञज्ञघघ२नmबष्।िअयm

More Stories Like this

कलाकारिताय् न्हय्न्यादँ बिके धुंकूम्ह भृगुराम श्रेष्ठ
हङकङ अवार्डय् नेवा: फिल्म
जिं खनाम्ह श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
चम्सुरीकथं नांजा:म्ह पल्पसा डंगोल
नेवा: संकिपा नख:या झ्वलय्