नगर प्रमुखया संयोजनय् येँया: प्रधानमन्त्रीया संयोजनय् न्हूदँ

येँया: जात्राया भाला ला गुथि संस्थानयागु ख:, तर थुगु संस्थानं थ:म्हं यायेमा:गु ज्या नं सरकारी पहलं याये ला मयाये ला धइथें याना: याइगु जूगुलिं गुगु जात्रापर्व उत्सव न्याइगु मखुत । रथ मर्मतया हे ज्या वल धा:सा थुगुसी ला बजेट मदु धका: मदयेकल, दुसां दयेकल याना: ज्याकुथिइ हाकिम जुया: जक नइपिं थुगु संस्थानय् दयाच्वन । थथे हे जुया: २०६५ सालय् सांस्कृतिक आन्दोलन जूगु ख: ।
खतुं जात्रा धाल धायेवं मनूत अथें हे मुं । तर खिप: सुचुकीपिंनिसें कया: अनेक कथंया मनूत मुन । हानं मुं हे वयेमा: धइगु नं खँ मखु । थथे खुल्ला त्व:ता ब्यूबलय् जात्रा अतिकं अव्यवस्थित जुल । ल्वापु ख्यापु नं आपालं जुइगु जुयावल ।
थुकिं याना: व्यवस्थित रुपं येँया: न्ह्याकेत स्थानीय संघसंस्था क्लवत नं सक्रिय जुयावल । तर थुकथं जुया: नं मगा: व्यापक रुपं क्लव संघसंस्थायात परिचालन यायेगु नामं परिचालन समिति नं चायेकल । थ्वयां न्ह्य: हे नेवा: जागरण मञ्च थुज्व:गु संस्थां नं स्वयम्सेवक परिचालन याना: ज्या माल धा:सा रथ सालेगु ज्याय् तकं लगे जुल । स्थानीय स्तरं थुगु कुत: जुयाच्वन धा:सा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिं नं येँया:या इलय् थीथी गुथितसें यायेगु ज्याया संयोजन यायेगु, स्रोत परिचालन याना: इनेगु ज्या यात ।
थुकथं जूबलय् गुठी संस्थानया भूमिका खास खनेमन्त । भूमिका खनेदइगु सिकं नं गुथि संस्थान परम्परागत रुपं यायेगु ज्याय् खर्च यायेगुली जक लिकुन । सर्वसाधारणतय्त न्ह्यचिकेगु, यात्रा व्यवस्थित यायेत मा:गु प्रबन्ध यायेगु, सुरक्षाया निंतिं प्रहरीनाप संयोजन यायेगु, मतया तार चायेत नेपाल विद्यूत् प्राधिकरणनाप संयोजन यायेगु, लँपुइ मर्मत सम्भार यायेत महानगरपालिकानाप संयोजन यायेगु ज्या फुक्क यायेत नं संयन्त्र मदु । थुकिया निंतिं इन्द्रजात्रा समारोह समिति हे दयेका: ज्या न्ह्याकाच्वंगु ख: ।
वास्तवय् येँया: धइगुली जनसहभागिता जुइमा:, अले थुकथंया जनसहभागिताय् संस्कृतिप्रेमीत भद्र भलादमीपिं नं दुथ्यायेमा:, थुकिया निंतिं शान्ति सुरक्षाया व्यवस्था नं जुइमा: । तर सकतां ज्या ला राज्यपक्षया हे ख: । हानं महानगरपालिका, गुथि संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग थुज्व:गु निकायतय्त स्थानीय जनतां धा: वना: ज्या जुइकेगु धइगु उलि हिसि दुगु खँ मखु । अधिकार नं इमिके, बजेट नं इमिके, दायित्व नं इमिगु हे, तर जनता थ: हे अग्रसर जुइमा:गु धइगु राज्यपक्षया निकायत व उकिया हाकिमतय्गु अकर्मण्यता जक ख: ।
अथेजूगुलिं येँया:या नेतृत्व व संयोजकत्व ला येँ महानगरपालिकाया नाय: व कार्यकारी अधिकृत हे जुइमा:गु खनेदु । थथे जुल धा:सा वास्तविक रुपं हे बांला:गु सन्देश नं वनी । थुकिया नापनापं ज्याखँ यायेत नं अ:पुइ । जात्रापर्वया व्यवस्थापनया निंतिं महानगरपालिकां खर्च यानाच्वंगु नं दु । हानं महानगरपालिकायाके दुगु जनशक्ति परिचालन जुइगु नं जुल । छगू जिम्मेवार निकाय जूगु हुनिं मेगु निकायतय्त पत्राचार यायेत नं अ:पुइगु नं जुल । बरु थुगु व्यवस्थापन वा समारोह समितिइ सम्बन्धित व सक्रिय मनूतय्त दुथ्याके नं फइ ।
न्हापा शहीद दिवस हनेगु ज्या नं समितिं हे न्ह्याकूगु ख:, लिपा थुकिया जिम्मेवारी येँ महानगरपालिकायात बिल । थथे जूबलय् थ्व संस्थागत जुया: निरन्तर रुपं न्ह्या: नं वन । थुकथं हे आ: येँया:या जिम्मेवारी नं येँ महानगरपालिकापाखें हे कायेमा:गु खनेदु ।
थ्व ला जुल, येँया:या खँ । तर थन न्हूदँया समारोह नं प्रधानमन्त्रीया अध्यक्षताय् समारोह समिति दयेका: न्ह्याकेमा: । थ्व खँयात ने.सं. ११३३ न्हूदँ बलय् तिनि ख्य:या चकं दबुली उबलय् मूपाहाँ जुया: न्ववा:म्ह तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईनं धयादीगु ख: । वय्कलं धयादीगु ख: – आकिवंनिसें छिकपिसं न्हूदँ हनेगु मखु, सरकारं हे हनी, छाय्कि थ्व नेपा:या राष्ट्रिय संवत् ख: व राष्ट्रं हे हनेमा:गु संवत् ख: ।
गथे नेपा:या राष्ट्रिय सम्पदा जुयाच्वंगु येँया: थुज्व:गु जात्रा सम्बन्धय् नेवा:तसें न्ह्यलं चायेका: सरकारयात घ्वायेमाल, उकथं हे नेपा:या हे मौलिक संवत्यात राष्ट्रिय संवत् ख: न्हि धका: राज्ययात क्यनेगु ज्या नं नेवा:तसें हे यायेमाल । सत्ताय् च्वंपिं ला थ:गु सत्ताय् च्वनेगु स्वार्थया निंतिं न्ह्याग्गुं याइपिं, अथे जुया: नेपा:या राष्ट्रियताया न्हूगु पहिचान नं नेवा:तसें हे खंका बी माल । अझ थुकिया निंतिं सत्तानाप हे संघर्ष यायेमाल । थ्व विडम्वनाया खँ ख: ।
न्ह्याग्गु न्ह्याथे हे जुइमा, नेपाल संवत् धइगु नेवा:तय्गु संवत् मखु, राष्ट्रिय संवत् हे ख: धइगु तथ्य स्थापित जूगु जक मखसें थुकियात सरकारं नाला काये नापं धुंकूगु दु । थथे जूगुलिं थुगु राष्ट्रिय संवत्या न्हूदँ त:जिक हनेत मूल समारोह यायेगु अले थुकियात व्यवहारय् छ्यलेत मा:गु व्यवस्था यायेगु ज्या नं सरकारया हे ख: । अथे जूगुलिं नेपाल संवत् ११३५ या न्हूदँनिसें नेपाल संवत्या न्हूदँ हनेगु ज्या प्रधानमन्त्रीया हे अध्यक्षताय् हे मूल समारोह समिति नीस्वना: यायेमा: ।
न्हूदँया मूल समारोह प्रधानमन्त्रीया अध्यक्षताय् नीस्वंगु समारोह समितिपाखें यात व राजकीय रुपं हे थुकियात हन धा:सा हे जक थुकियात व्यवहारय् छ्यलेमा:गु बोध नं सरकारयाके द:वइ । आ:तक ला सरकारं छुं दायित्वबोध मयासें जनतां धा: व:गुलिं जक यायेमा:गु धइथें काल व लिपा वना: लोमंकल । सरकारय् जक तलब भत्ता सुविधा कया: अधिकार नं कया: ज्या यानाच्वंगु कर्मचारीतन्त्र दु, आदेश कान्र्यान्वयन, अनुगमन यायेगु ज्या यायेत थुकथंया संयन्त्र मा: । छुं संयन्त्र दुगु मखु, थ:गु ज्या त्व:ता: ब्वाँय् वनीपिं गुलि ब्वाँय् वनी ? थुकथंया स्थितिं याना: नं नेपाल संवत्या न्हूदँया ज्याझ्व: सरकारी स्तरं हनेगु ज्याझ्व: थुइके हे मा:गु खनेदु ।

More Stories Like this

नेवा: आन्दोलनया उपलब्धी
जनजाति आन्दोलनय् नेतृत्वया सवाल
सामुद्रिक रेशमया लँ सम्बन्धी न्हापांगु एक्स्पो
जनजाति आन्दोलनय् पद्मरत्नया नेतृत्व
हिन्दूराष्ट्रया खँ आ: छाय् ?