नेवाः हाइकु निलापौ

दुर्गालाल श्रेष्ठया हाइकु
तप्तप् पाखाति
सः मदु मेय् थ्वैच्वंगु
तबलाया सः ।

द्यः ख्युंसे च्वन
मिखा तिस्सिना छ्वया
झल्ल जः खन ।

मिखा ला मिखा
बुद्ध-मिखां ख्युं मखं
जिगु मिखां जः ।

बिमल ताम्राकारया हाइकु
वाउँगु घाँय्ब्व
गुबलें सु वै गुब्लें छ
छब्ला चलँचा ।

सीम्ह लापाचा
फय् बुलुहं वःसा नं
म्वाःम्ह थें सनी ।

दक्षिणया फय्
सिमाहः छहः मसं
देय् वाज्याक्वाज्या ।

तुयू पुंया हाइकु
मांमबू माय्ग्वः
न सिबय् छाःगु खनिं
न्ह्यया तिनिका ।

जेरी गुजिकाः
छेँय् माखापिखाया जाः
म्ह चासु खनिं

बद्री वेदनाया हाइकु
थौं येन्हाःपुन्हि
धौबजि इनाच्वन
आजुद्यः तम्वः ।

पुखुली नांचा
दिशाविहीन यात्रा
फुसलु आशा ।

Related Stories

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ

More Stories Like this

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
गजल