जित: नं ह:पा ब्यू

चक्र नकर्मी

प्रचण्ड निभालय् छ्यंगू क्वयकाः
झ्वाम झ्वाम वा-फसं तस्सकं दायेकाः
ख्वाउंगु खसुई म्हुतुसी चिरी बायेक
दिपाः मकासे न्ह्यानाः च्वनागु हे दु

ग्वलय् छँ खंगु जिगु हि पुल्पुलु वःगु ?
अले नय् पित्यात ला धयाः न्यनागु ?
द्यनेत जितः सुकु छपाः न म्वाःला ?
जिगु ल्हाः स्वयत पलख लिलाःला ?

छंत जि याना तयागु हःना
कन्हेय जिगु मनय् तना वने फु
जि ज्वनाः तयागु ज्याभः नं
कन्हे वनाः जि ल्ह्वने फु

More Stories Like this

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ