बाखं च्वये मखुनी

अनिक शाक्य

तःन्हु दत बाखं च्वये धकाः मंतुनाःगु । च्वये मखनाच्वन । ई मदयाच्वन । मखु च्वये हे मययाच्वन । अझ धाये, च्वये हे मसयाच्वन । गबलें मच्वयानिगु बाखं च्वये नं गथे च्वये ? जिं स्यू, च्वल धाःसां व बांलाइ मखु । उलिमछिं बाखं च्वमिपिनिगु बाखं ब्वने धुन । उमिगु हे बांखनय् नं गबलें
गबलें सवाः मगाः थें ताः ।
जिके बाखं च्वयेगु शैली मदु । बाखं धकाः च्वये लाइ । तर व बाखं, बाखं हे मजूसा.....? हानं बाखं च्वयेत पात्र नं माः । जिके ला पात्र त नं मदु । न्ह्याम्हसां पात्र न्ह्यब्वलसा व पात्रं जिगु शैली, जिगु बिचाः ययेकिला, मययेकिला ? अथे जुलकिं ला बरबाद हे जुइ । बाखनय् कला हे दैमखु । सवाः हे दैमखु । थज्याःगु बाखं ब्वंसा, प्वाथय् पित्याः बले चि मगाःगु तरकारी लिसें जाः नके थें जुइ । मजिल । थ्व तसकं हे जिल........!

शायरी च्वये धुन । गजल च्वये धुन । चिनाखँ च्वये धुन । म्ये च्वये धुन । तर आतकं बाखं जक छाय् जिगु च्वसां मच्वःगु ? न थ्व जिगु क्षमता पिन्हेया विधा जकं खः ला ? छाय् ले सा ! न्ह्याक्व कुतः याःसां बाखं च्वये मफु । जिं स्वयेबले, जिके बाखंया अध्ययन मगाःगु थें च्वं । मखुसा बाखं च्वयेत थथे भनं थाकु मजुइगु खइ । गबलें गबलें जितः च्वखँ ब्वने बले नं व बाखं थें हे च्वनी । उकियागु मतलब ला जिं च्वखँ व बाखंयागु बिशेषता हे मथूगु जुल का........!

छन्हुँ दः बाखं सम्मेलनय् ब्वति कायेगु ह्वःता चूलात । ब्वनापौ वःगु ला मखु । अथेनं छगू उत्सुकताय् जि मथ्यासां व सम्मेलनय् वनाछ्वया । अन थ्यने धुंकाः छम्ह मनूं 'छि नं बाखं ब्वना दियेगु खः ला 'धकाः न्यना दिल । ' मखु ' जिं धाया । जिके बाखं दु नं मदु । जितः बाखं ब्वनेत
सःतूगु नं मखु । अथेला जितः बाखं न्यनेत नं सःतूगु मखु.........। पलख लिपा बाखं ब्वनेगु ज्याझवः न्ह्यात । गुम्हेसिनं बाखं ब्वंगु तस्कं बांलाः । गुम्हेसिगु बाखं बांलाः धाये मन मन्ह्याः । गुम्हेसिगु बाखं न्हापा हे गनं न्यने धुंकूगु, ब्वने धुंकूगुथें ताल । छम्ह मय्जुं बाखं ब्वंगु तस्कं, तस्कं हे बांलाः ताल । तर थन जितः व मय्जु यक्व बांलाःगु खःला, वं ब्वना न्यंकूगु बाखं बांलाःगु खः । तिफ्ययाये थाकुल ।

झीथाय् बाखं गोष्ठि ला इलय् ब्यलय् मजूगु मखु । तर चित्त बुझे मजूगु खँ छगू जिगु मनय् लुल । व छु ले धाःसा- बाखं ब्वनी । वनी । उकियागु बिस्तृत समिक्षा अन उलि जुइ मखु । थथे समिक्षा मजुइ बले, गुगु बाखं गन थ्यं, बाखं बांलाः बांमलाः धैगु सुनां गथे सीकेगु ? उकिसनं जि थेंजाःम्ह न्यनामि ब्वति कयाच्वंगु दुसा जितः व गोष्ठिं छु फाइदा जुइ ? बाखं ब्वन । वन । ज्याझवः क्वचाल । अथे ला मजिल नि ! अज्याःगु गोष्ठिइ बाखंयागु बिशेषता, बाखनय् दये माःगु तत्व, बाखंयागु स्तर पहिचान, थौं व म्हिगःयागु बाखं विधाया अवस्था इत्यादी खँ थुंदिक सीकेदःसा सक्या ज्यु........।

व हे दिं बहनी , जा जि नये धुंकाः क्वथाय् थचक्क फ्यतुना । जिगु न्ह्यःनय् सुं कापि कलम दु । जितः बाखं छपु च्वइब्यु धकाः हाला जूगुथें च्वं उं । क का धकाः कापि कलम ज्वना हे छ्वया । न्हाचया बाखं गोष्ठि झलझल मिखाय् जूवल । व मय्जु ला झन तय्जु याःवःगु थें हे लुमना वल । आःला जिं बाखं च्व हे च्वयेगु क्वःछिना । व हे मय्जुयात छम्ह पात्र दयेकाः । पलख बिचाः यानाः......। न्ह्यसः चिं धस्वात । व मय्जुयात ला जिं म्ह हे मस्यू । म्ह हे मस्यूम्हेसित पात्र दयेकाः बाखं च्वया नं गतिलाइ ला ? म्हमस्यूगु देय् गाइड मदयेक चाह्यू वने थें जुइ । सवाः दैमखु । मूसइ मखु । बांलाइ नं मखु । धाः न धाइ..., अय्लाः त्वनां छु याये, छप्ति हे लगे मजूसा ? बाखं च्वःजक च्वया नं छु याये छप्ति हे बालां मजूसां ? उकिं आसे नि, थौं नं बाखं च्वये मखुनि...............।

Related Stories

अय् जि यःम्ह
नेपालभाषा साहित्य ख्यः
जि कवि मखु
मतिना जकं जूगु खः ला !!
बुनाः
मतिना
जि थः हे
ज्वी फु

More Stories Like this

परिवेश (मुक्तक बाखं)
बायावंगु लँपु
हेँग्वाः जूम्ह मनू
ब्लू-डल बाखं ब्वनेधुंकाः
तिमिला [चिबाखं]