ल: पापी तिति त्याउँ

अय् जुलुस व:थें च्वं ! मस्यू । पां मथू । धुफ्‍व: दंगुलिं झ्या: तिनातयागु दु । जिन्दावाद धा:गु लाकि मुर्दावाद धा:गु मस्यु । जिन्दावाद धा:गु नं मखु, मुर्दावाद धा:गु नं मखु । बि, स्वये । थ्व झ्या: नं तिना: त:सां मज्यू ! .... चायेका त:सां मज्यू । .... पीच जूगु नं मखु, वा व:गु नं मखु । यक्को बँ पु, धुया धू जक । ग्व:दँ दये धुंकल, 'थुगुसी पीच जुइ धका: बजेट पास याना त:गु । न्ह्‍याबलें बजेट ज्वया वं । लिंकरोडय् ला:गु जग्गाया मुआबजा बिया: सडक विभागया कित्ताय् ला:गु जग्गात गुलि मिचे जुइ धुंकल । गुलि हिनामिना जुइ धुंकल । नगरपालिकानिसें सकसिनं पुलुपुलु जक स्वयाच्वंगु दु । सुयात छु धायेगु ग्व ! सकले अथे हे ख: । बैंक स्व:सा गरीवतय्‍त त्यासा बिया: इमि छें लिलाम यानाच्वनी । नां जा:पिं साहु महाजनतसें बैकया मा नाप स्वहायेका च्वनी । इमित ज्वनेगु ला छु, हाकु बंजाया धलकय् तकं तये मफुनि । फुक्कसिनं म्हुतुइ धौ फिना त:गु दु । अथे छाय् जुल, सकसिनं स्यू । ..................
अथे म्वा: मदुगु विचा:या पपू बुयाव:गुलि व पांमथुगु जुलुया स: आलमं कुतवंगु नगु थें ताये मदया वंगु चा हे मचा: । न्हाच: सु हा:गु जुइ ! मस्यु, आ:ला हा:स नं मदये धुकल । हान भ्या: चायेका: स्वये नं मास्ति मवल । धू लगायत लँय् मोटर व साइकल निरिपिरि मदयेक न्यासि चाया: व्वाँय्‍ वनाच्वनीगु स्वये हे मज्यू । अनायस हानं स: तायेदत । व जुलुसया नारा अज्ज नं पां मथू । हवाल्ल हिल्ल नं स: ताये दु । लिनाह:गु ख: ला मस्यु । जिं भ्यालं धु दुहाँ वइगु ल्व:मंका: म्या: चायेक: स्वया । छम्ह मनु याक:चा बेँय् हाला: वयाच्वंगु दु । – 'ल पापी तति त्याउँ ! ल: पापी तिति त्याउँ !!"
व मनूया ल्यू ल्यू वेँ गिजे याये थें स्वये हे खाते पह:यापिं बाल च्वनाच्वपिनि मस्त छपुच: छु धा:गु मथुया: "त्याउं..................त्याउँ धका, वयात गिजे यानाच्ववंगु दु । व वेँ मनु, मस्तयत च्यूता: मतसे हाला: व्वाँय् वनाच्वन ।
– "ल: पापी तिति त्याउँ ! ल: पापी तिति त्याउँ !!"
छु धा:गु ...........छु धागु जिं कचाक्क ध्याथुइके हे मफुत । थवलयय् वइगलं जिमि कला: हाला: कुहाँ वल । – " अय्‍ हे धाये मा: इमित ! ल: मव:गु वा:छि मयाये धुकलं । देशय् दक्को मनूत थन वया: गारय जू वल । मेलम्चीया राजनीति याइपिं कुलांगारत ! न्हपा लिपा सा थथे ल: मवइवलय टयांकरं सां ल: इउ व: । आ: धयागु ला ग्व, भाषण जक बिस:पि ! जिं नं धाये इमित ला – " ल: पापी तिति त्याउँ ! का हुँ ।"

More Stories Like this

सिलु म्ये (चिपूखँ)