मधेशीपाखें सयेका काये मा:गु दु ?

माओवादीयात छगू राजनीतिइ लेनदेन याना: राज्य पुर्नसंरचना अयाोग दयेकेफइ धइगु इमिगु विचा: ख:, उकिया नितिं माओवादी आयोग दयेकेत सहमत जुल धा:सा शासकीय स्वरुपय्‍ माओवादीं धा:गु ख“ माने यायेगु दाउ नं पिलुया च्वंगु ख: । तर मधेशीतसें आयोगयात तप्यंक हे अस्वीकार यानाव्यू बलय्‍ बम्हर्ूवादी चातुवा:गु दु । भmी नेवा:त न्हापांनिसे 'मनु मखु मस्र्या' धाइपिं ख: । थन अफिस अफिसय्‍ बम्हर्ुतय्‍त हाकिम माने ला भmीसं यानावयाच्वंगु हे ख:, तर मधिसेत छम्हनिम्ह खन धा:सा भmीस सहयाये मफु । उकिं परमानन्द भmा नं हिन्दी भासं सपथ न:गु ख“य्‍ तक नं भmीपिं व पहाडियातयगु छप्वा: हे म्हुतु जुयाच्वंगु ख: । तर भmीसं पहाडियातय्‍त ठक्कर नकेफुपिं जूगुलिं मधिसेतय्‍गु 'करामत' या पाखें शिक्ष्ाा कायेमा:गु दु । कार्यनीतिक रुपं स्वयेबलय सत्ताय्‍ बम्हर्ूवादी मधिसेवादी मिले जुया: भmीत शोष्ाण्ा याइगु ख:ला धइगु ख“य्‍ नं सतर्क जुइमा:गु दु । न्हापा बालंच्वंपिं बम्हर्ुतसें स्वनिगलय छे“ दयेका हल धा:थें आ: हानं बालं च्वंपि मधिसेतसें नं छे“ खांखा दयेका: भmीत विस्थापित याइगु ख:ला धइगु नं चिन्ता काये मा:गु दु । मेखे बम्हर्ुवादयात पराजित यायेमा:गुलिं सहकार्यया लुखा नं चायेकेमा:गु दु । थुज्व:गु परिस्थितिं याना: भmीसं नं भmीगु कार्यनीति क्व:छिना: हे न्ह्‍यायेमा:गु खनेदु, न्हापा थें नुगलय्‍ व: थें जुया: ज्या जुइमखु ।

More Stories Like this

पहिचानसहितया संघियताय् नेतातय्गु ग्याचिकु
दरवार हत्याकाण्डय् ‘रअ’ मखु ‘सिआईए’ नाय: हँ
कोइराला सरकार न ख्येँय् चाल न हँय्या चाल
निर्वाचनया निष्पक्षताय् ब्वलंगु न्ह्‍यस:
अधिवेशनं ब्यूगु सन्देश