थथे नं जुइयः [ ध्याचु ]

सौरभ शाक्य

जुइ धयागु नं गथे यः गथे यःका,ःछगू तातुंसा मेगु जुयाच्वनी । आलुबाय् वनाच्वंम्ह भान्ताबाय् थ्यनाच्वनी, फःसि धकाः खानाहःगु भोगत्याः लानाच्वनी । आलु नयाः खेँय्या सवाः कायेगुसा मेगु हे खँ जुल नत्र पोष्टिगं धकाः झौग्वारा ल्वसुया छु सवाः छिकपिसं हे धयादिसँ ।

अथेहे उखुन्हुया आन्दोलन धाःगु स्वः ले ! सँचाये धकाः हजाम थाय् वनाच्वंम्ह ध्वांय्क गोली लाना लँय्सं तुं तुम्छयाँय्का । गुम्हं ससलय् वने धकाः ऐसा मज्जां सुट कसे याना वंम्ह हूत गनं व गनं व जुयाःसुत च्वय् वन । गुम्हं बजारय् छु जुयाच्वन छकः स्वयावये धकाः वंम्ह यमपुरी थ्यनाच्वन । अले छेँय् च्वंपिसं अन थन चाःचाः माः जुया लुइकेफइ ला ? सुनां अन थन चाः चाः माःजुया लुइके फइला ? सुनां छु स्यू गुबले गन गथे जुइ, गन थ्यनी ठेगान दु ला ? उकिं आपुलुकं हे धायेमालि "थथे नं जुइ यःका हला?" म्हिगः हे स्वले, थःत ध्यबा भतिचा अर्के जुया बाबु थाय् वनाच्वनागु । बाबुया नं ध्यबा भतिचा कायेत जिथाय् वयाच्वंगु, लँय् ध्वदुक नापलाःबले निम्हसियां म्हुतुं वहे खँ पालाक्क धाःबले छु जुल जुइ छिं हे धयादिसँ "अरे थथे नं जुइ यः का हः ला ।" मेपिनि गथे गथे जूगु सिया च्वनाम्ह थःत नं जुइबले धाये माल मखु ला थथे नं जूगु जुयाच्वन खनिसा ... । जितः ला धाये निगति खँय् जुल अन मेपिनि म्हय् ज्यू मदयेक गथे गथे जुयाच्वन, मेपिनिगु जतःला धाये निगति खँय् जुल अन मेपिनि म्हय् ज्यू मदय्क गथे गथे जुयाच्वन, मेपिनिगु छु स्वये जःलाखःला किसनारां अराया ख्वाः स्वसा कुगाः । छाय् धकाः न्यं लय् ? म्ह्याय् बियाछवयेगु नितिं तःजिक भ्वय् न्यायेकाच्वन अले थुखे भ्वय् वःम्ह पाहाँ भाजु भ्वय् नये सिधयेका म्ह्याय् बेपत्ता याना यंकाच्वन । सुनां छु धायेफु सु गजाःम्ह गथे जुइयः धकाः । खःला जुइगुया ल्याःचाः तयां माःचाः दु ला ? सुया गुबले छु जुल मधायेक मन्यंक सिइमखु । गजाः गजाःगु जुल, मजुइ धाःगु जुल जुइ धाःगु मजुल । झीगु देशय् हे स्वले प्रजातन्त्र वयेधुंका ३५ प्रतिशत बेसा भाः क्वहाँ वइ धाःगु मखु ला ? नेतातय्सं । तर प्रजातन्त्र वयाः मेगु ला क्वहाँ मवः तर लाठी गोली ज्वनाः पुलिसत गाक्कं क्वहाँ वल । थुखे थहाँ वंगुया खँल्हायेसा सत्ता बिइवं नेतातय् सकसिया भाः थहाँ वन । थहाँ वंवं गुम्ह ग्वाग्राङ्ग कुतुंवल । कुतुं वयातिनि चाल थथे नं जुइयः धकाः । शासकतय्गु बोलीया ठेकान मदुसां गोलीया धाःसा त्वाक्राक ठेकान मदु धकाः सुं छम्ह नेपाःमि धायेफइमखु । म्हिगः तक हत्या षडयन्त्र खंगु थौं जुबले स्वाभाबिक मृत्यु खंबले थथे नं जुइयः धकाः मे सुनां वां मन्याइ ! उकिं हवाई फायर यानागु धाःगु तर सुयांगु छाति ह्वगनिबले छिं थथे नं जुइयः धकाः न्हासं स्वकु लः त्वनानं धाये मालि । म्वालि ला ?

जनतातय्सं धाइगु छु खँल्हायेगु नेतात हे सत्ताय् च्वना हालाच्वंगु दु थथे अथे मनं मखनाथें जुल धका । जनतात ला छु सिमात फःफः स्वका फय् वःसां "ओहो बा तसकं चिकुल धकाः हालि, निभाः दनक्क थिइसां तसकं ताःन्वल धकाः हालि । हालेगु जनताया अधिकार खः, हाःपिन्त सरकारं लाठी नके यःला गोली नके यःला खिचा सीम्ह लु थें लुया यंके यःला वला सरकारया कर्तब्य जुल । अले जनता प्रजातान्त्रिक धाःगु सरकार नं थथे नं जुइयः धकाः हालां जिइ ला ? जिइ मजिइ मेता हे खँ जुल खँ छु धाःसा गुबले गुबले तन्न निभाः त्वःसां चिकुइ यः सिमा क्वय् च्वनानं चःति भुसु भुसु वये यः अले झीगु म्हुतुं पिज्वइ थथे नं जुइयः गुबले गुबलें । रुसय् हे स्व ग्लासनोट, पेरोस्त्राइकां देशया छु हालत यात, खःला मजुइमाःगु खः थौ रुसय् जुयाच्वन पाउरोति न्यायेत हे लाइन च्वने मालाच्वन । निगूगु महाशक्ति देशया अबस्था थथे जुइ सुनां धायेफु - जुल बस झीसं ला सांत्वनां थुलि धायेफइ थथेनं जुइयः का ! विश्वया नम्वर वन देश अमेरिका, थमंं धात्थें मच्वंसा न्हृयागुनं जुइफु न्हृयागुनं यायेफु, यानाच्वंगु याना हे च्वंगु दु अफगानिस्तान स्व - इराकय् स्व - छु यात जग जाहेर दु झीसं ला थुलि हे धायेफइ बल्ला त्याःया राजय् थथेनं जुइयः छु याये ।

छु जुइफु, छु मजुइफु । जुइ धाःसां मजुइफु, मजुइ धाःसां जुइफु हँ ... अथेहे विश्वय् जुयाच्वन छु आर्श्चय् झी थाय् जुयाच्वन अथे हे प्रजातन्त्रया नामय् छु जुयाच्वन छु मजुयाच्वन नत्र जनता अथें हालि ला प्रजातन्त्र वया थिकेनं स्यात बाः ... प्रजातन्त्र वया हत्या आतंक अप्वल धकाः । बरु छितः छु जुयाच्वन थें, मजुइकथंनं जुयाच्वन ला ! जुइकथं मजुयाच्वन ला ! छुं नं छु ला पक्का नं जुयाच्वंगु दइ, मदइ मखु का ! धाये मखुसा म्वाल, जितः ला भाई जुयाच्वंगु दु जुइकथंनं मजुइकथंनं । छिं न्यनादिइ "अपायच्वः छु जुयाच्वन छित ! ?

"जितः जुयाच्वंगु ला छितः नं जूगु दइ । धायेत्यनागु छु धाःसा बेसाभाः थिके जुयाच्वन , छितः नं जूगु दइ, देशय् अन्याः अत्याचार अप्वल, छितः नं अप्वल जुइ । देशय् भ्रष्टाचार, धूस, ब्यभिचार अप्वल । झी सकसितं अप्वइ थ्वला आम जनतायात जुयाच्वन । मेगु ला छु ज्या मदु । ज्या मदयेवं उखे नं मला थुखे नं मलाः यान्ता प्यान्ता । थथे नं जुइयः का छु याये धायेगु बाहेक मेगु छु धायेगु ! देशय् प्रजातन्त्र दु , प्रजातन्त्रय् छु दु व ला छिनं भोगे यानाच्वन जिं नं भोगे यानाच्वना । नेतात झन झन चुलुक च्वनावःगु भोरी खानावःगु स्वयाच्वना । जनतात ला ...छि व जिगु अबस्था थें ला खः । झसुकाः तयाः झीसं धयाच्वना छु याये थथे नं जुइयः का....।

Related Stories

गधा [ ध्याचु ]
राजनिति मसिउम्ह काय्

More Stories Like this

लाकां
गधा [ ध्याचु ]
जः