साहित्य > चिनाखँ

नेपालभाषा साहित्य ख्यः
Tue Feb 28, 2012 7:19 pm NST
अनिक शाक्य नेपालभाषा साहित्य ख्यः म्हिगः गुलि बांलाः सायद व सिबे अप्वः बांलाये मफु थौंकन्हे छाय् थथे जुल ! सायद थुइकेगु कुतः मजू थन नेपालभाषा साहित्य ख्यः सीमित कवितय्गु छगू पुचः थन वं वयात, वं वयात जक म्हस्यू वयात, छित ... [पूवंक]

गबलेतक
Sat Feb 11, 2012 1:13 pm NST
जुनु राजभण्डारी गबलेतक ज: छंगु दयाच्वनी, उबलेतक किच: जुनुया ल्यनाच्वनी गबलेतक स: छंगु थ्वयाच्वनी, उबलेतक म्ये जुनुया ल्यनाच्वनी गबलेतक सुर्द्य: थीनाच्वनी, उबलेतक चन्द्रमा त्वयाच्वनी गबलेतक कुत: छंगु दयाच्वनी, उबलेतक न्हिलासु जुनुया थीनाच्वनी गबलेतक सिमा ... [पूवंक]

थौकन्हेया न्यंकंबाखं
Thu Feb 9, 2012 7:31 am NST
पुष्प तुलाधर छचा थथे म्हगस जिं म्हंका छपु वा लँय् लुइका, व वा छपुं छेंया ल्यूनेसं क्यवचाय् पिना, कन्हेकुन्हु सुथय् व वाया चुलिं छमा ब्वलंगु खनाः जिगु मिखा अजू चाइ । व माया कलमि जिं ल्ह्यया, जिगु भुतुली छगः गमलाय् न्हियान्हिथं ह्वासाह्वासां गमला ... [पूवंक]

जि कवि मखु
Tue Feb 7, 2012 8:37 am NST
अनिक शाक्य साहित्यया सिनाज्या यायेगु झ्वलय् प्वंगु भ्वँतय् सलंसः आखःग्वलं भरय् जुइ तर व आखःग्वलय् दुवाला स्वत धाःसा फुस्लुगु भाव सिबय् मेगु छुं दइ मखु उकिं जिं स्यू जि कवि मखु, जि साहित्यकार मखु धाःसा धाल धाइ - जिं च्वसा न्ह्याकाच्वनाः मसःपिनिगु ... [पूवंक]

अय्! मतिना
Thu Jan 19, 2012 2:15 pm NST
जुनु राजभण्डारी अय्! मतिना, कतिना झी च्वने मखंसां तबि युगया च्वखं च्वयाथकेवा घौछि अय्! मतिना, पाचिना झी च्वने मखंसां तबि युगया म्ये हालाथकेवा घौछि अय्! मतिना सतिना झी च्वने मखंसां तबि युगया बाखं कनाथकेवा घौछि अय्! मतिना, दुबिना झी च्वने मखंसां ... [पूवंक]

इतिहासया पुखुलिं पिहां वयेमाल
Tue Jan 17, 2012 8:36 am NST
शाक्य सुरेन इतिहासया क्रमय् स्वनिगःया झी नेवाः, झीगु म्हसिका कलाकारया क्यानभास, च्वमिया ग्वरः, प्रजापतिया न्हायातःगु चा थें न्ह्याम्हेस्यां न्ह्याग्गु च्वःसां ज्यू, न्ह्याम्हेस्यां न्ह्याग्गु बां लुइकूसां ज्यू । महाचीनया महामंजुश्रीं खड्गं पालाः, लः पित छ्वय् धुंकूसां झी स्वनिगःया सरोबर, झी स्वनिगःया ... [पूवंक]

दुहिसि
Tue Jan 10, 2012 7:53 pm NST
पुष्प तुलाधर आमैया चाया हाकु ख्वाः छपातं हे नगुत पिलिपिलि थाइ, बिपात्र छ्याकः खू फिग्वलं न्वयाः बाँला तकं लज्या चाइ । न्ह्यानाच्वंगु खुसि बाँलुयाः वैगु म्हय् ईलं हे ल्यासेसू न्यासि चाइ, न्हिनसिया जः तक मिखा चुलाइभनं किचलं माछि गाइ । अहो ! व ... [पूवंक]

मखु मखु
Thu Jan 5, 2012 10:10 pm NST
ज्ञानी शोभा तुलाधर नेवाः मखु मखु गवलें सीमखु जिगु मां विश्व हे प्रलय जूसाः, व ल्वहं, व चा, कण कण पतिं व फसय् जिगु मां दइ, तंकेत स्वइ तना वन धाइ , अने अनेकया जालय् ... [पूवंक]

डायरी
Tue Jan 3, 2012 12:25 pm NST
डा. बालगोपाल श्रेष्ठ सुयागु नामय् च्वये जिं डायरी थ्व भला कुसारी मखु ज्योना धुनला बेलि धुनला म्हं फुला म्हं मफुला स्वैके न्यनेगु स्वैत धायेगु । झ्वार्रर झ्वार्रर तःकः तःक कोरे याना ... [पूवंक]

तिक्क मिंगु दु घाःया सः
Tue Jan 3, 2012 3:01 am NST
ज्ञानेन्द्ररत्न वज्राचार्य समग्र ह्यूपाःया प्रतिक्षा यायां थौं नेपाःमि बाज्यःवने धुंकल । ००७ सालनिसें ०६८ साल तकया दुने थौं नेपाःमि धुसिलुइ धुंकल ।। १ ।। अथे नं न्हूगु नेपाःया म्हगस ... [पूवंक]