झीगु स्वनिगः > भाय् सयेकेभाय् सयेके (भाषा सिकौं) – ७६
Sun Jan 22, 2012 11:33 am NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । थुगुसी साहुजु व गाहाकि दथुइ जूगु ख“ल्हाबल्हा यसपाली साहुजी र ग्राहक बीचको भएको कुराकानी गाहाकि ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६४
Sun Oct 23, 2011 12:18 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । निम्ह पासापिनिगु दथुइ फोनय् जूगु खँल्हाबल्हा सुरेश : नमिता, गनं वनेत्यनागु छ ? नमिता, कहाँ ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६०
Sun Sep 18, 2011 12:48 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । छगू पसलय् साहुजु व गाहाकि दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा गाहाकि : साहुजु, थ्व टिभीया ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५९
Sun Sep 11, 2011 12:11 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा महेश : कविता, गनं वनेत्यनागु छ ? कविता, कहाँ ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५२
Sun Jul 3, 2011 1:10 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा प्रविणा : सुमन, गनं दु छ ? ... [पूवंक]