लाय्कू बाःछिपौ > च्वसुआः छु सम्मान बीगु पूर्णकाजी ताम्राकारयात
Sat Nov 15, 2008 2:25 pm NST
नरेशवीर शाक्य पूर्णकाजी ताम्राकार मदुगु समाचारं भाषिक ख्यः गुलि आन्दोलित जुल जिं मस्यू । छगू सामान्य कथं समाचार पिदन मनूतय्सं ब्वन । मदुगुलिं बिचाः हायेकल - क्वचाल । वय्कः दिवंगत जुइधुंकाःया ... [पूवंक]